Arolwg Trigolion 2017

Page 1 of 11

Closes 30 Sep 2017

Byw yn Nhorfaen

Yn yr adran hon, rydym yn awyddus i gael gwybod eich barn ar fyw yn Nhorfaen, a sut rydych yn ystyried ansawdd gwasanaethau cyhoeddus yn eu cyfanrwydd.

1. Mae ansawdd gwasanaethau cyhoeddus (gan gynnwys yr heddlu, iechyd, y cyngor, gwasanaeth tân ac eraill) yn Nhorfaen yn dda

Byddai gwasanaethau cyhoeddus yn cynnwys pethau megis meddygon teulu ac ysbytai, yr heddlu, gwasanaethau tân ac achub, afonydd a’r amgylchedd, ysgolion, addysg bellach, casglu gwastraff, gwasanaethau gofal, ffyrdd a thai.

Dewiswch un eitem yn unig

 

2. Mae Cyngor Torfaen yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel

3. Pa mor fodlon ydych chi gyda phroffesiynoldeb gwasanaethau’r cyngor?

4. Rwy’n deall sut cymerir penderfyniadau mewn llywodraeth leol.

Mae nifer o gamau a phrosesau sy’n digwydd cyn y bydd y cyngor yn gweithredu penderfyniad. Ydych chi’n deall sut a pham y cymerir penderfyniadau a phwy sy’n eu cymryd?

5. Medraf ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio fy ardal leol

I ddibenion yr arolwg hwn, byddai eich ardal leol o fewn 15 munud ar droed o’ch cartref.

Gall penderfyniadau sy’n effeithio eich ardal leol gynnwys pethau fel ceisiadau cynllunio, penderfyniadau yn ysgol eich plentyn, newid i gynlluniau ffyrdd neu lwybrau, neu ymgynghoriad ehangach ar fater yn Nhorfaen sy’n effeithio lle rydych chi’n byw.

6. Pa mor fodlon ydych chi gydag ansawdd gwasanaethau’r cyngor?

7. Pa mor dda y mae’r cyngor yn hysbysu ei drigolion ynglŷn â’i wasanaethau, yn eich barn chi?

Ydych chi’n teimlo bod y cyngor yn hysbysu ei drigolion ynglŷn â materion megis newidiadau mewn gwasanaethau, digwyddiadau lleol, cyhoeddiadau a’r penderfyniadau mae’n eu cymryd?

8. Pa mor dda y mae’r cyngor yn hysbysu trigolion ynglŷn â’i berfformiad, yn eich barn chi?

Ydych chi’n gwybod sut mae’r cyngor yn perfformio? Ydych chi wedi gweld y cyngor yn cyhoeddi data ar ei berfformiad?

9. Rwyf wedi cysylltu â’m cynghorydd lleol yn y 12 mis diwethaf.